Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / -77кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд