Хүндийн өргөлт / Охид / +63кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд