Хүндийн өргөлт / Охид / 63кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд