Хүндийн өргөлт / Охид / 58кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд