Хүндийн өргөлт / Охид / 53кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд