Хүндийн өргөлт / Охид / 48кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд