Хүндийн өргөлт / Охид / 44кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд