Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / +77кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд