Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / 69кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд