Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / 62кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд