Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / 56кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд