Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / 50кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд