Хүндийн өргөлт / Хөвгүүд / 44кг

Хүндийн өргөлт спортын мэдээнүүд